Home Page » Bio=trend

Bio=trend

Ke snížení znečištění ovzduší mnoho zemí požaduje používání okysličených paliv. Existuje více okysličovačů, ale směs s alespoň 10% etanolu je preferována, neboť zvyšuje kvalitu ovzduší, protože produkuje daleko méně skleníkových plynů než benzín.

Směrnice Evropské komise 2003/30/EC požaduje, aby do roku 2010 bylo v dopravě používáno 5,75% (energetické hodnoty) biopaliv, což odpovídá např. přibližně 8% objemu bioetanolu. Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES je stanoven závazný cíl podílu biopaliv v dopravním sektoru ve výši 10% do roku 2020, stanovena je taktéž minimální hranice úspory produkce skleníkových plynů ve výši 35% v rámci celého procesu výroby biopaliv (well-to-wheel), dojde ke stanovení „typických“ a „default“ hodnot pro jednotlivé části životního cyklu biopaliv, kdy neplnění certifikačních povinností ze strany výrobce bude mít za následek uplatnění „default“ hodnoty. V případě nenaplnění minimální hodnoty úspory skleníkových plynů dojde k vyloučení komodity z objemu plnění cíle EU dané členské země. Právní řád České republiky nařizuje prodejcům pohonných hmot od ledna 2008 nahradit 2 % objemu prodávaných benzínů bioetanolem a od ledna 2009 dokonce 3,5% tohoto objemu.

Kód a administrační systém pro tyto www stránky byly vytvořeny ve VM-Systems.